میز غذاخوری آرام

میز تکی غذا خوری ترکیبی از چوب و فلز آرام